Všeobecné obchodné podmienky

predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu ReinZeit SK s. r. o.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: ReinZeit SK s. r. o.
Sídlo: Hlavná 6, 952 01 Vráble
IČO: 55 478 115
DIČ: 2122021638
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 60754/N

IBAN: SK8975000000004032202211
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Obchodné zastúpenie: Monika Galambiovská

E-mail: info@reinzeit.sk
Tel. kontakt: +421 903 860 418

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9
P. O. BOX 49A
950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru:
E-mail: nr@soi.sk
Tel. kontakt: 037/772 02 16
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikajú a/alebo vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť ReinZeit SK s. r. o., so sídlom Hlavná 6, 952 01 Vráble, IČO: 55 478 115, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 60754/N, DIČ: 2122021638 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“ príp. „prevádzkovateľ internetového obchodu“) na strane jednej a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“) na druhej strane.

1.2. Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj príslušnými právami a povinnosťami sa rozumie kúpa a predaj tovaru zverejneného na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.reinzeit.sk) (ďalej len „internetový obchod“).

1.3. Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje tovar, ktorý ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať priamo prostredníctvom internetového obchodu. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu sú oprávnené uskutočňovať fyzické osoby aj právnické osoby, bez ohľadu na ich právnu formu.

1.4. Kupujúcim (zákazníkom) podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

1.5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.6. Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.7. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

1.8. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ sa títo výslovne nedohodli inak. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

1.9. Vyhotovením objednávky na internetovom obchode a zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby sa tieto VOP vzťahovali na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu, ako aj na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú v súvislosti s reklamáciou tovaru, a tiež vyhlasuje, že si VOP v plnom rozsahu prečítal, porozumel ich obsahu a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

2. TOVAR, OBJEDNÁVKA, POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Informácie o tovare uvedené v internetovom obchode sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok prevádzkovateľa internetového obchodu.

2.2. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare, ktoré sú uvedené v katalógu internetového obchodu, a to aj bez osobitného predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Zákazníkovi však pred uzavretím kúpnej zmluvy budú oznámené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

2.3. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude zákazník vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného taktiež závislé a podmienené aj kvalitou zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

2.4. Po zaslaní objednávky zákazník od prevádzkovateľa internetového obchodu obdrží informačný email ohľadom zaevidovania objednávky, ktorým dôjde k potvrdeniu zaradenia objednávky na spracovanie, prípadne ktorým zákazník obdrží ďalšie informácie ohľadom objednávky. Týmto zatiaľ nedochádza k potvrdeniu objednávky ani k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a zákazníkom.

2.5. Po overení dostupnosti tovaru a platných cien, prevádzkovateľ internetového obchodu potvrdí zákazníkovi objednávku emailom, príp. telefonicky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú právne predpisy SR. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, než je cena, ktorá bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný vyžiadať si od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka, a to ešte pred potvrdením objednávky. Zákazník má v takomto prípade právo objednávku stornovať. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, na základe čoho prevádzkovateľ internetového obchodu vystupuje v pozícii predávajúceho a zákazník v pozícii kupujúceho.

2.6. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený uplatniť si svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

2.7. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a rovnako sú považované za záväzné.

2.8. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky resp. návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ku ktorému dochádza e-mailovým potvrdením predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru, ktorý požaduje príp. má záujem kupujúci nadobudnúť do svojho vlastníctva.

2.9. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, ako aj údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v príslušnom obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú platné právne predpisy SR.

2.10. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že si kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe akceptovanej a potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, ako aj na zachovanie požadovaných vlastností, funkcií a požadovaného množstva tovaru,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, avšak najneskôr spolu s dodaním tovaru kupujúcemu, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napr. prostredníctvom e-mailu,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,
 • stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.
 • overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO, SPOTREBITEĽ A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

4.1. Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov súvisiacich so zvoleným doručením tovaru,
 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • vizuálne skontrolovať doručenú zásielku v prípade, že dodanie tovaru zabezpečuje kuriérska spoločnosť (bližšie k vymedzenej povinnosti kupujúceho je uvedené v bode 5. týchto VOP),
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil..

4.2. Kupujúci má právo:

 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a v mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,
 • kupujúci v postavení spotrebiteľa, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@reinzeit.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon ARS“).
  • Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona ARS, pričom návrh alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona ARS. Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy „Riešenie sporov online“, ktorá je dostupná na webovom sídle https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
  • Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
  • V zmysle § 13 ods. 4 písm. c) Zákona ARS, alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
  • V zmysle § 22 ods. 2 Zákona ARS, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac však 5,- EUR vrátane dane z pridanej hodnoty.
  • Podrobnejšie informácie k alternatívnemu riešeniu sporov sú uvedené v Zákone ARS, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) a v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku“).
  • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je SOI https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky; kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY, PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

5.1. Tovar je možné kupujúcemu doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov, a to prostredníctvom:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S (ďalej len „Slovenská pošta“),
 • Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 3215/B (ďalej len „SPS“ alebo tiež „kuriérska spoločnosť“),
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 26367/B (ďalej len „DPD“ alebo tiež „kuriérska spoločnosť“),
 • Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 105158/B (ďalej len „Packeta“),
 • osobne, v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu.

5.2. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.3. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný kupujúcemu, ak si zvolil túto službu. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list a záručný list ak je dodávaný spolu s tovarom.

5.4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať do 30 dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. Ak prevádzkovateľ nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.5. V prípade, že dodanie tovaru zabezpečuje kuriérska spoločnosť, kupujúci je povinný vizuálne skontrolovať zásielku, ak sa zistí nekompletnosť alebo poškodenie, je zástupca predávajúceho (kuriér) povinný vyhotoviť „Zápis o škode“ s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Pokiaľ je doručovaná zásielka viditeľne poškodená, predávajúci odporúča nepodpísať kuriérskej spoločnosti dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontroluje tovar pod obalom. V prípade poškodenia tovaru je na zodpovednosti kupujúceho zdokumentovať poškodenie tovaru (najlepšie fotografiou), spísať reklamáciu s kuriérskou spoločnosťou a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho.

5.6. Ihneď po prevzatí zásielky predávajúci odporúča kupujúcemu, aby tovar úplne vybalil a zistil, či tento tovar nie je mechanicky poškodený. V prípade zistenia mechanického poškodenia tovaru sa kupujúci zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho, s ktorým si dohodne ďalší postup. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

5.7. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru, určené podľa platného cenníka.

5.8. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.9. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísanie protokolu o doručení tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté je povinný hradiť kupujúci.

5.10. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.11. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu na dohodnutom mieste, a prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

5.12. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5.13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.3. týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia, a to bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

5.14. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

5.15. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke internetového obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

5.16. V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho, ktorý tento (predávajúci) oznámil kupujúcemu. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do 3 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci je oprávnený predmetnú objednávku stornovať.

5.17. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t. j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.18. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5.19. Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou tovaru nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg a patentov predávajúceho (príp. zmluvných partnerov predávajúceho), ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

6. KÚPNA CENA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej ako „kúpna cena“).

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a má nárok na vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito VOP.

6.5. Cena za poštovné a balné sa účtuje nasledovne:

 • V prípade, že sa tovar doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty, doručenie je spoplatnené sumou od 2,50,- EUR,
 • V prípade, že sa tovar doručuje prostredníctvom DPD kuriérskej spoločnosti, doručenie je spoplatnené sumou od 4,50,- EUR,
 • V prípade, že sa tovar doručuje prostredníctvom Packety, doručenie je spoplatnené sumou od 2,89,- EUR,
 • V prípade osobného prevzatia tovaru v sídle predávajúceho, je doručenie zadarmo.

6.6. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov SR.

6.7. Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať zákazníka a pred potvrdením objednávky si od kupujúceho vyžiadať súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v prípade, že nesúhlasí so zmenou ceny v zmysle tohto bodu 6.7. týchto VOP právo objednávku stornovať.

6.8. Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

6.9. Faktúru obsahujúcu základné údaje kúpnej zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane kupujúci formou odkazu na stiahnutie faktúry v elektronickej podobe, s čím kupujúci súhlasí.

7. VIAZANOSŤ PONUKOU, STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

7.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „Potvrdenie objednávky“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

7.2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, kupujúci má právo ju stornovať prostredníctvom e-mailovej správy adresovanej prevádzkovateľovi internetového obchodu, resp. telefonicky. V takomto prípade nie je kupujúcemu účtovaný storno poplatok.

7.3. Ak kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania zverejnenej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha alebo celá suma mu bude vrátená bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim resp. rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia, pokiaľ sa kupujúci s prevádzkovateľom internetového obchodu nedohodne inak.

7.4. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@reinzeit.sk alebo na tel. čísle +421 903 860 418.

7.5. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný kupujúcemu dodať tovar v lehote určenej týmito VOP, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Ak prevádzkovateľ internetového obchodu nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, prevádzkovateľ internetového obchodu nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

7.6. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim – telefonicky, mailom (do 14 pracovných dní od prijatia elektronickej objednávky od kupujúceho, alebo od jej potvrdenia).

7.7. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených v Zákone o ochrane spotrebiteľa, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď:

 • kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo
 • ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo
 • ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo
 • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom tzv. kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná v každom prípade.

8.4. Kupujúci je povinný, v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, zaslať kompletný a nepoškodený tovar bez zjavných známok neprimeraného alebo nadmerného používania späť kupujúcemu. Tovar je kupujúci povinný vrátiť so všetkým príslušenstvom (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie a pod.), a to v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený na adresu sídla predávajúceho – Hlavná 6, 952 01 Vráble.

8.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý zasiela naspäť.

8.6. Predávajúci si dovoľuje upozorniť kupujúceho, že zásielky odoslané na dobierku, predávajúci nepreberie.

8.7. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahuje bod 2.6. týchto VOP.

8.8. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@reinzeit.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
8.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcemu. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

8.10. Kupujúci môže byť pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • svoje identifikačné údaje, uvedené v bode 1. týchto VOP,
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné
 • meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

8.11. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na webovom sídle predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod. a podľa možnosti v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla predávajúceho – Hlavná 6, 952 01 Vráble.

8.12. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

8.13. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.14. Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.  Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

8.15. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa predošlého bodu VOP pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu sídla predávajúceho – Hlavná 6, 952 01 Vráble alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

8.16. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

8.17. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.

8.18. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

8.19. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,90- EUR do 50,00- EUR.

8.20. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

8.21. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 • po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. puzdro na mobil s potlačeným motívom podľa želania zákazníka),
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, čistiace mlieka a pleťové vody, čaje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 • V prípade, že kupujúci vystupuje ako právnická osoba – ​ živnostník alebo obchodná spoločnosť s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy mu neprislúcha a tento režim sa riadi Obchodným zákonníkom.

9. PORUŠENIE ZMLUVY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

9.1. Ak sa vada vyskytne v zákonnej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 • na odstránenie vady opravou veci,
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

9.2. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

9.3. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

9.4. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

9.5. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácia rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň tri vady súčasne). V takom prípade má kupujúci – spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva). Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

9.6. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa kúpnej zmluvy odoslaná, plynie od dodania veci do miesta určenia.

9.7. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu – https://www.reinzeit.sk/

10.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

10.5. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku, ako aj zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

10.6. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP aj zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

10.7. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom SR.

10.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

10.9. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.