Ochrana osobných údajov

predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu ReinZeit SK s. r. o.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. V tomto dokumente sú prehľadne uvedené informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým sa pre účely týchto podmienok rozumie spoločnosť:

Obchodné meno: ReinZeit SK s. r. o.
Sídlo: Hlavná 6, 952 01 Vráble
IČO: 55 478 115
DIČ: 2122021638
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 60754/N

IBAN: SK8975000000004032202211
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Obchodné zastúpenie: Monika Galambiovská

E-mail: info@reinzeit.sk
Tel. kontakt: +421 903 860 418
https://www.reinzeit.sk/

(ďalej ako „prevádzkovateľ“).

1.2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“).

1.3. Osobnými údajmi sa pre účely týchto podmienok spracovania osobných údajov rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor ako napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4. Prevádzkovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu.

1.5. V súvislosti so spracovaním osobných údajov je možné sa na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom aktuálnych kontaktných údajov prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú na webe https://www.reinzeit.sk/ , prípadne údajov, ktoré sú uvedené v ods. 1 tohto článku.

2. ZDROJ ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Prevádzkovateľ prevádzkuje prostredníctvom webového rozhrania internetový obchod zameraný na ponuku predaja čistiacich prostriedkov či prostriedkov súvisiacich so starostlivosťou o domácnosť.

2.2. Zákazníci ako dotknuté osoby vypĺňajú v internetovom obchode objednávateľa https://www.reinzeit.sk/ objednávkový formulár na objednávku tovarov ponúkaných v internetovom obchode, pričom na riadne dokončenie objednávky je zo strany zákazníkov vyžadované a nevyhnutné doplnenie osobných údajov do objednávkového formulára.

2.3. Prevádzkovateľ po vyplnení osobných údajov zákazníkom (dotknutou osobou) do objednávkového formulára v internetovom obchode prevádzkovateľa tieto osobné údaje spracováva pre účely plnenia vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim.

2.4. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva podľa tohto článku sú nasledovného rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • adresa trvalého bydliska/ korešpondenčná adresa (ulica, orientačné číslo, PSČ, obec, štát);
 • telefónne číslo;
 • adresa elektronickej pošty.

2.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť osobných údajov.

3. PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČEL SPRACOVANIA

3.1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

 • zákonný dôvod – plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (bez určitých osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou);
 • zákonný dôvod – splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR;
 • udelený súhlas – oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v marketingovej komunikácii so zákazníkom – poskytovaní priameho marketingu (predovšetkým zasielanie newsletteru, dotazníka spokojnosti zákazníkov a pod.) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • udelený súhlas – oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v marketingovej komunikácii so zákazníkom – vernostný program, vytvorenie wishlistu, sledovanie sviatkov zákazníka (narodeniny a pod.), reaktivácia (registrovaný zákazník nevyvíja v internetovom obchode
 • dlhodobo žiadnu aktivitu), upselling (informovanie o odporúčanom tovare na základe predchádzajúcich objednávok pri dokončovaní novej objednávky) – podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
 • udelený súhlas – oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v marketingovej komunikácii so zákazníkom – spotrebiteľská súťaž podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (rozsah spracovávaných údajov v takom prípade závisí od konkrétnych podmienok spotrebiteľskej
 • súťaže, o ktorých budú dotknuté osoby informované pred udelením osobitného súhlasu na konkrétny rozsah údajov spracovávaných pre účely spotrebiteľskej súťaže);
 • udelený súhlas – dohoda s prevádzkovateľmi internetových stránok [∎], aby pre prevádzkovateľa zabezpečili nezávislé vyhodnotenie skúsenosti dotknutej osoby ako zákazníka s nákupom prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je:

 • vybavenie objednávky dotknutej osoby ako zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim založeného objednávkou na internetovom obchode – pri dokončení objednávky je zo strany dotknutej osoby vyžadované poskytnutie osobných údajov nakoľko bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi oboma zmluvnými stranami;
 • plnenie povinností voči štátu;
 • zasielanie dotazníkov spokojnosti zákazníkom, prípadne zasielanie newsletterov, vernostný program, spotrebiteľské súťaže – marketingová komunikácia so zákazníkom.

3.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dôvody a účely spracovania osobných údajov uvedené v ods. 1. a 2. tohto článku nemusia byť naplnené všetky súčasne.

3.4. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

4. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu);
 • po dobu vyplývajúcu prevádzkovateľovi z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • po dobu kým nie je odvolaný súhlas zákazníka ako dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu (newsletter).

4.2. Po uplynutí doby spracovania osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov.

5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné subjekty/osoby:

 • osoby podieľajúce sa na dodaní či doručení tovarov/realizácii platieb na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim (predovšetkým dopravcovia, spoločnosti zabezpečujúce účtovníctvo, a pod.) a to postupom na základe zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • osoby podieľajúce sa na dodaní či doručení tovarov/realizácii platieb na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim (predovšetkým dopravcovia, spoločnosti zabezpečujúce účtovníctvo, a pod.) a to postupom na základe osobitných dohôd s prevádzkovateľom – doručovateľské spoločnosti;
 • osoby zabezpečujúce prevádzku internetového obchodu prostredníctvom webového rozhrania https://www.reinzeit.sk/;
 • osoby zabezpečujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa;
 • osobám prevádzkujúcim internetové stránky [] pre účely nezávislého hodnotenia internetového obchodu prevádzkovateľa.

5.2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín (mimo EÚ) či spracovávané v tretej krajine (mimo EÚ) alebo medzinárodnou organizáciou.

6. SPROSTREDKOVATELIA

6.1. Prevádzkovateľ môže spracovávanie osobných údajov vykonávať aj prostredníctvom nasledovných sprostredkovateľov:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S (ďalej len „Slovenská pošta“),
 • Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 3215/B (ďalej len „SPS“ alebo tiež „kuriérska spoločnosť“),
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 26367/B (ďalej len „DPD“ alebo tiež „kuriérska spoločnosť“),
 • Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 105158/B (ďalej len „Packeta“),
 • Webhelp s.r.o., so sídlom Sídl. Lúky 1227/76, 952 01 Vráble,  IČO: 46779400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 32344/N

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

7.1. Za podmienok uvedených v článku 13 až 21 GDPR má dotknutá osoba právo:

 • požiadať o bezplatný prístup k svojim osobným údajom spracovávaným prevádzkovateľom;
 • požiadať o kópiu osobných údajov;
 • požiadať o opravu nepresných údajov;
 • požiadať o výmaz osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom, pokiaľ a) už pominul účel spracovania, b) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu, alebo d) osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané protiprávne;
 • požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220;
 • odvolanie súhlasu;
 • na prenosnosť údajov.

8. PODMIENKY ZABEZPEČENIA SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

8.2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Odoslaním objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa dotknutá osoba ako zákazník potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto v celom rozsahu prijíma. S týmito podmienkami dotknutá osoba vysloví súhlas zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, ktoré sa bude nachádzať v objednávkovom formulári na webovom rozhraní https://www.reinzeit.sk/.

9.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok spracovania osobných údajov prevádzkovateľ zverejní na internetovej stránke https://www.reinzeit.sk/a zároveň prípadnú novú verziu podmienok zašle dotknutej osobe na adresu elektronickej pošty, ktorú dotknutá osoba uviedla do objednávkového formulára na webovom rozhraní https://www.reinzeit.sk/.

9.3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.7.2023.